Θέση Ερευνητικού Συνεργάτη για πλήρη/μερική απασχόληση σε ερευνητικό πρόγραμμα στο γνωστικό αντικείμενο «Μουσειολογία και συντήρηση έργων τέχνης που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες»

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ερευνητικού Συνεργάτη (Μεταπτυχιακού Συνεργάτη / Βοηθού Ερευνητή Α ή Μεταδιδακτορικού Ερευνητή) στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών για πλήρη/μερική απασχόληση σε ερευνητικό πρόγραμμα στο γνωστικό αντικείμενο «Μουσειολογία και συντήρηση έργων τέχνης που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες».

Οι υποψήφιοι για αυτή την θέση θα πρέπει να κατέχουν:

 1. Μεταπτυχιακό (επιπέδου Master) από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο στα σχετικά γνωστικά  αντικείμενα μουσειολογία, συντήρηση έργων τέχνης, νέες τεχνολογίες.
 2. Εμπειρία στη διεκπεραίωση έρευνας/ών σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο.
 3. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 4. Οργανωτικές ικανότητες
 5. Διεκπεραίωση ερευνητικών προγραμμάτων από εθνικά ή/και ευρωπαϊκά κονδύλια, θα αποτελεί επιπρόσθετο προσόν.
 6. Διδακτορικός τίτλος θα αποτελέσει επιπρόσθετο ποσό.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος MASTER η απασχόληση θα είναι πλήρης.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος Διδακτορικού η απασχόληση θα είναι μερική (99,37 ώρες ανά μήνα).

Η εργοδότηση θα είναι από 16 Οκτωβρίου 2019 μέχρι 14 Ιουλίου 2020.

Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές του υποψηφίου θα ανέρχονται στα €1.864,47 μέχρι 29/2/20 και από 1/3/20 στα €1847,44, βάσει των σημερινών δεδομένων και της ισχύουσας νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι, παρέχεται 13ος μισθός, ο οποίος έχει ενσωματωθεί κατ’ αναλογία στη μηνιαία αντιμισθία.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

 1. Επιστολή στην οποία να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους και στην οποία να φαίνεται καθαρά η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση επιλογής
 2. Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή των μελλοντικών επιστημονικών τους σχεδίων (μέχρι 2 σελίδες)
 3. Βιογραφικό Σημείωμα (στα Αγγλικά ή/και στα Ελληνικά)
 4. Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους
 5. Ονόματα δυο ατόμων από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις
 6. Στοιχεία επικοινωνίας

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στην διεύθυνση HRecruits@cut.ac.cy με θέμα: «Αίτηση για τη θέση Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών στο γνωστικό αντικείμενο «Μουσειολογία και συντήρηση έργων τέχνης που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες» όχι αργότερα από την Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019, η οποία θα είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Σημειώνεται ότι:

 • Το ΤΕΠΑΚ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.
 • Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το  σεξουαλικό προσανατολισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.cut.ac.cy ή να επικοινωνήσουν με την Θεοπίστη Στυλιανού-Λάμπερτ στην ηλεκτρονική διεύθυνση theopisti.stylianou@cut.ac.cy.